Готов ли е Apple Silicon?

Е jwzlyrics готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

jwzlyrics

jwzlyrics

Display lyrics for current song in iTunes or Spotify.


jwzlyrics съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
jwzlyrics още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: