Είναι το Cinemagraph Pro έτοιμο για Apple silicon;

Ναι, Εγγενής υποστήριξη του Apple Silicon (2.9+)

Cinemagraph Pro

Cinemagraph Pro

Flixel Photos Inc.

Cinemagraph Pro is an advanced photo editing tool for Mac that allows users to create stunning cinemagraphs—still photographs in which a minor and repeated movement occurs. It offers a user-friendly interface with powerful editing features, including live masking, looping effects, and a vast range of filters. This application is perfect for professionals and hobbyists looking to bring their photos to life and create eye-catching visual content. With Cinemagraph Pro, you can easily transform your images into captivating motion art with just a few clicks.

Ετικέτες: productivitydesignCinemagraphPhoto EditingMotion PhotographyVisual Content CreationMac Application


Είναι ο/η Cinemagraph Pro συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η Cinemagraph Pro είναι πλέον εντελώς συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon M1 και M2 από την έκδοση 2.9+.
How do I create cinemagraphs using Cinemagraph Pro on my Mac?
To create a cinemagraph with Cinemagraph Pro, open the app on your Mac, import a video, select your still frame, and use the brush tool to paint motion into your image. You can preview the effect in real-time and adjust the loop and speed for the perfect movement.
What is Cinemagraph Pro's equivalent to the drop folder app for Mac?
Cinemagraph Pro doesn't have a direct equivalent to a drop folder app; instead, it focuses on providing a comprehensive suite of tools for creating and editing cinemagraphs. Users can import videos directly into the application to start creating their motion art.
How do you perform drag and drop operations in Cinemagraph Pro on a Mac?
In Cinemagraph Pro, you can drag and drop video files directly into the application to import them. Additionally, you can drag to adjust the motion area with the brush tool, making it easy to select which parts of your image will move.

Τελευταία ενημέρωση: