Είναι το Minetest έτοιμο για Apple silicon;

Μερικά σημεία υποστήριξης του Rosetta 2

Minetest

Minetest

Minetest

An open-source voxel game engine (Unstable).

Minetest 5.4.0-dev-10.13.6-2f6393f49 on Rosetta 2 works. But: - It could only run on the low-resolution mode. - It couldn't use Ctrl-C / Ctrl-V function. On Apple Silicon, it didn't work even built from source, Reason: Lack of LuaJIT support. ==> Installing minetest dependency: luajit ==> Patching ==> make amalg PREFIX=/opt/homebrew/Cellar/luajit/2.0.5 Last 15 lines from /Users/pan93412/Library/Logs/Homebrew/luajit/01.make: #error "Need at least GCC 4.3 or newer" ^ 3 errors generated. lj_arch.h:55:2: error: "No support for this architecture (yet)" #error "No support for this architecture (yet)" ^ lj_arch.h:294:2: error: "No target architecture defined" #error "No target architecture defined" ^ lj_arch.h:317:2: error: "Need at least GCC 4.3 or newer" #error "Need at least GCC 4.3 or newer" ^ 3 errors generated. Makefile:254: *** Unsupported target architecture. Stop. make: *** [amalg] Error 2

Είναι ο/η Minetest συμβατός/-ή με τα Macs με Apple Silicon;
Ο/Η Minetest προσφέρει τώρα εν μέρει συμβατότητα με τα Macs με Apple Silicon M1 και M2. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποιες λειτουργίες που δεν θα λειτουργήσουν πλήρως όπως αναμένεται, αλλά εργάζονται σταθερά προς την κατεύθυνση της επίτευξης πλήρους συμβατότητας σύντομα.

Τελευταία ενημέρωση: