اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا Minetest برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

پشتیبانی جزئی Rosetta 2

Minetest

Minetest

Minetest

An open-source voxel game engine (Unstable).

Minetest 5.4.0-dev-10.13.6-2f6393f49 on Rosetta 2 works. But: - It could only run on the low-resolution mode. - It couldn't use Ctrl-C / Ctrl-V function. On Apple Silicon, it didn't work even built from source, Reason: Lack of LuaJIT support. ==> Installing minetest dependency: luajit ==> Patching ==> make amalg PREFIX=/opt/homebrew/Cellar/luajit/2.0.5 Last 15 lines from /Users/pan93412/Library/Logs/Homebrew/luajit/01.make: #error "Need at least GCC 4.3 or newer" ^ 3 errors generated. lj_arch.h:55:2: error: "No support for this architecture (yet)" #error "No support for this architecture (yet)" ^ lj_arch.h:294:2: error: "No target architecture defined" #error "No target architecture defined" ^ lj_arch.h:317:2: error: "Need at least GCC 4.3 or newer" #error "Need at least GCC 4.3 or newer" ^ 3 errors generated. Makefile:254: *** Unsupported target architecture. Stop. make: *** [amalg] Error 2

آیا Minetest سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
Minetest اکنون سازگاری جزئی با Mac های Silicon M1 و M2 اپل را ارائه می دهد. همچنان ممکن است برخی از ویژگی ها کاملا به انتظارات عمل نکنند، اما برای دستیابی به سازگاری کامل به زودی، به طور مثبت کار می کنند.

آخرین به روزرسانی: