האם Minetest תומך ב- Apple silicon?

תמיכה חלקית של Rosetta 2

Minetest

Minetest

Minetest

An open-source voxel game engine (Unstable).

Minetest 5.4.0-dev-10.13.6-2f6393f49 on Rosetta 2 works. But: - It could only run on the low-resolution mode. - It couldn't use Ctrl-C / Ctrl-V function. On Apple Silicon, it didn't work even built from source, Reason: Lack of LuaJIT support. ==> Installing minetest dependency: luajit ==> Patching ==> make amalg PREFIX=/opt/homebrew/Cellar/luajit/2.0.5 Last 15 lines from /Users/pan93412/Library/Logs/Homebrew/luajit/01.make: #error "Need at least GCC 4.3 or newer" ^ 3 errors generated. lj_arch.h:55:2: error: "No support for this architecture (yet)" #error "No support for this architecture (yet)" ^ lj_arch.h:294:2: error: "No target architecture defined" #error "No target architecture defined" ^ lj_arch.h:317:2: error: "Need at least GCC 4.3 or newer" #error "Need at least GCC 4.3 or newer" ^ 3 errors generated. Makefile:254: *** Unsupported target architecture. Stop. make: *** [amalg] Error 2

האם Minetest תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Minetest כעת מציע תאימות חלקית עם Macs של Apple Silicon M1 ו-M2. ייתכן שיהיו עדיין חלקים שלא יעבדו כשאמורים, אבל הם ממשיכים לעבוד בכיוון השלמות התאימות מלאה בקרוב.

עדכון אחרון: