Liệu ứng dụng " 自然輸入法" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (12.2.1.34014)

自然輸入法

自然輸入法

自然輸入法

Nhãn: mac


自然輸入法 có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
自然輸入法 hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 12.2.1.34014.

Cập nhật cuối cùng: