Liệu ứng dụng " 2Do" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

2Do

2Do

Create checklists for simple task-management.


2Do có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
2Do chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: