Liệu ứng dụng " Enigma Simulator" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Enigma Simulator

Enigma Simulator

Simulates Enigma ciphering machine.


Enigma Simulator có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Enigma Simulator chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: