Liệu ứng dụng " Expense Bar" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Expense Bar

Expense Bar

Budget and track ongoing expenditures.


Expense Bar có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Expense Bar chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: