Liệu ứng dụng " Export Calendars Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Export Calendars Pro

Export Calendars Pro

Export tabular data from Calendar and Reminders.


Export Calendars Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Export Calendars Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: