Liệu ứng dụng " FF Password Exporter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

FF Password Exporter

FF Password Exporter

Firefox password exporting software.


FF Password Exporter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FF Password Exporter chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: