Liệu ứng dụng " FTP Disk" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

FTP Disk

FTP Disk

Drag-and-drop FTP client.


FTP Disk có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FTP Disk chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: