Liệu ứng dụng " File Cabinet Lite" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

File Cabinet Lite

File Cabinet Lite

File management application (was File Cabinet).


File Cabinet Lite có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
File Cabinet Lite chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: