Liệu ứng dụng " File Cards" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

File Cards

File Cards

File management suite.


File Cards có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
File Cards chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: