Liệu ứng dụng " File Multi Tool" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

File Multi Tool

File Multi Tool

File tweaking tool.


File Multi Tool có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
File Multi Tool chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: