Liệu ứng dụng " File Peek" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

File Peek

File Peek

Powerful, flexible file editor.


File Peek có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
File Peek chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: