Liệu ứng dụng " FileAssistant" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

FileAssistant

FileAssistant

Easily and Manage Files on your Mac.


FileAssistant có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FileAssistant chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: