Liệu ứng dụng " Filmage Converter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Filmage Converter

Filmage Converter

Fast and easy-to-use video converter.


Filmage Converter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Filmage Converter chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: