Liệu ứng dụng " Finer Focus" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Finer Focus

Finer Focus

Finer Focus is the ultimate Desktop enhancer.


Finer Focus có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Finer Focus chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: