Liệu ứng dụng " Fireplace 4K" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Fireplace 4K

Fireplace 4K

Ultra-HD video and audio wallpaper.


Fireplace 4K có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Fireplace 4K chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: