Liệu ứng dụng " Flip4Mac Player" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Flip4Mac Player

Flip4Mac Player

Multi-format video player with advanced options.


Flip4Mac Player có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Flip4Mac Player chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: