Liệu ứng dụng " FolderToList" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

FolderToList

FolderToList

Turn folders into lists.


FolderToList có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FolderToList chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: