Liệu ứng dụng " Font Viewer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Font Viewer

Font Viewer

List, compare, try, and print all installed fonts.


Font Viewer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Font Viewer chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: