Liệu ứng dụng " FontAgent" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

FontAgent

FontAgent

Font management and repair utility.


FontAgent có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FontAgent chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: