Liệu ứng dụng " FontXChange" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

FontXChange

FontXChange

Convert fonts to OpenType, PostScript or TrueType.


FontXChange có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FontXChange chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: