Liệu ứng dụng " Foresight" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Foresight

Foresight

Gain insight into your personal and small business finances.


Foresight có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Foresight chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: