Liệu ứng dụng " Free Mac Blu-ray Player" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Free Mac Blu-ray Player

Free Mac Blu-ray Player

Professional Blu-ray and DVD Player.


Free Mac Blu-ray Player có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Free Mac Blu-ray Player chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: