Liệu ứng dụng " Free TTS" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Free TTS

Free TTS

Text to Speech on Mac (Beta).


Free TTS có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Free TTS chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: