Liệu ứng dụng " Free42" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Free42

Free42

Re-implementation of HP-42S calculator and HP-82240 printer.


Free42 có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Free42 chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: