Liệu ứng dụng " Mimeo" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mimeo

Mimeo

Photobook creation software.


Mimeo có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mimeo chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: