Liệu ứng dụng " Mindfulness Bell Menu Bar" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mindfulness Bell Menu Bar

Mindfulness Bell Menu Bar

Menubar application to aid you in your mindfulness practice.


Mindfulness Bell Menu Bar có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mindfulness Bell Menu Bar chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: