Liệu ứng dụng " Minesweeper U73" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Minesweeper U73

Minesweeper U73

Minesweeper game.


Minesweeper U73 có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Minesweeper U73 chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: