Liệu ứng dụng " Minetest" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Hỗ trợ một phần Rosetta 2

Minetest

Minetest

Minetest

An open-source voxel game engine (Unstable).

Minetest 5.4.0-dev-10.13.6-2f6393f49 on Rosetta 2 works. But: - It could only run on the low-resolution mode. - It couldn't use Ctrl-C / Ctrl-V function. On Apple Silicon, it didn't work even built from source, Reason: Lack of LuaJIT support. ==> Installing minetest dependency: luajit ==> Patching ==> make amalg PREFIX=/opt/homebrew/Cellar/luajit/2.0.5 Last 15 lines from /Users/pan93412/Library/Logs/Homebrew/luajit/01.make: #error "Need at least GCC 4.3 or newer" ^ 3 errors generated. lj_arch.h:55:2: error: "No support for this architecture (yet)" #error "No support for this architecture (yet)" ^ lj_arch.h:294:2: error: "No target architecture defined" #error "No target architecture defined" ^ lj_arch.h:317:2: error: "Need at least GCC 4.3 or newer" #error "Need at least GCC 4.3 or newer" ^ 3 errors generated. Makefile:254: *** Unsupported target architecture. Stop. make: *** [amalg] Error 2

Minetest có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Minetest hiện tại chỉ tương thích một phần với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Có thể còn một số chức năng không hoạt động theo mong đợi, nhưng họ đang không ngừng làm việc để đạt được sự tương thích đầy đủ trong thời gian tới.

Cập nhật cuối cùng: