Liệu ứng dụng " MiniNote Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MiniNote Pro

MiniNote Pro

Take notes from the menu bar (was NotesTab Pro).


MiniNote Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MiniNote Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: