Liệu ứng dụng " Miro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Miro

Miro

Open-source music and video player.


Miro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Miro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: