Liệu ứng dụng " Mirror for Philips TV" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mirror for Philips TV

Mirror for Philips TV

Mirror the screen of your Mac to any Philips Smart TV.


Mirror for Philips TV có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mirror for Philips TV chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: