Liệu ứng dụng " Mirror for Samsung TV" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mirror for Samsung TV

Mirror for Samsung TV

Mirror your Mac to any Samsung Smart TV.


Mirror for Samsung TV có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mirror for Samsung TV chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: