Liệu ứng dụng " Mix Base" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mix Base

Mix Base

A user-friendly mixing tool.


Mix Base có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mix Base chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: