Liệu ứng dụng " MixChecker" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MixChecker

MixChecker

Check mix quality on consumer audio devices.


MixChecker có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MixChecker chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: