Liệu ứng dụng " MixTape Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MixTape Pro

MixTape Pro

Mix your music and share it online.


MixTape Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MixTape Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: