Liệu ứng dụng " Mixbus 32C" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mixbus 32C

Mixbus 32C

Audio workstation for recording, editing, mixing, and mastering your music.


Mixbus 32C có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mixbus 32C chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: