Liệu ứng dụng " Mixed In Key" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mixed In Key

Mixed In Key

DJ software for harmonic mixing.


Mixed In Key có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mixed In Key chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: