Liệu ứng dụng " MobiKin Assistant for Android" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MobiKin Assistant for Android

MobiKin Assistant for Android

Manage Android devices on your Mac.


MobiKin Assistant for Android có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MobiKin Assistant for Android chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: