Liệu ứng dụng " MobiKin Assistant for iOS" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MobiKin Assistant for iOS

MobiKin Assistant for iOS

One-click to Backup or Transfer the Whole Contents from iPhone, iPad, iPod to Mac.


MobiKin Assistant for iOS có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MobiKin Assistant for iOS chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: