Liệu ứng dụng " MobiKin Backup Manager for Android" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MobiKin Backup Manager for Android

MobiKin Backup Manager for Android

Backup Manager of your Android devise.


MobiKin Backup Manager for Android có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MobiKin Backup Manager for Android chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: