Liệu ứng dụng " MobiKin Transfer for Mobile" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MobiKin Transfer for Mobile

MobiKin Transfer for Mobile

Easy transfer of files between phones of different brands with different OS's.


MobiKin Transfer for Mobile có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MobiKin Transfer for Mobile chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: