Liệu ứng dụng " Mockuuups Studio" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mockuuups Studio

Mockuuups Studio

Product mockups made easy.


Mockuuups Studio có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mockuuups Studio chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: