Liệu ứng dụng " Modbus Server" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Modbus Server

Modbus Server

Simulate a Modbus device with registers.


Modbus Server có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Modbus Server chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: