Liệu ứng dụng " Moment" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Moment

Moment

A Menu Bar and Notification Center.


Moment có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Moment chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: