Liệu ứng dụng " Money Manager Ex" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Money Manager Ex

Money Manager Ex

Keep track of personal finances.


Money Manager Ex có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Money Manager Ex chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: